Zápis do MŠ

 

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání, MŠ České Budějovice, Preslova 592/2

                                     Školní rok 2017/2018

Celkem bylo 28 volných míst, 14 pro děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje a obce Planá u Českých Budějovic, 14 míst pro Nemocnici České Budějovice a.s. Ve výsledku byla podle počtu uchazečů naplněna kapacita takto:, čtyři místa pro děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje a tři pro děti z obce Planá u Českých Budějovic, dvacet jedna míst pro děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s.

Registrační číslo přijatého uchazeče, řazeno dle ,,firem“ a věku dítěte Datum přijetí k předškolnímu vzdělávání
Z   3 /2017 1.9.2017
Z   4 /2017 1.9.2017
Z   7 /2017 1.9.2017
Z 14 /2017 1.9.2017
Z 11 /2017 1.9.2017
Z 18 /2017 1.9.2017
Z 34 /2017 1.9.2017
Z 28 /2017 1.9.2017
Z 36 /2017 1.9.2017
Z 23 /2017 1.9.2017
Z   8 /2017 1.9.2017
Z   9 /2017 1.9.2017
Z 13 /2017 1.9.2017
Z 20 /2017 1.9.2017
Z 25 /2017 1.9.2017
Z 32 /2017 1.9.2017
Z 33 /2017 1.9.2017
Z 37 /2017 1.9.2017
Z 38 /2017 1.9.2017
Z 39 /2017 1.9.2017
Z 21 /2017 1.9.2017
Z 15 /2017 1.9.2017
Z   2 /2017 1.9.2017
Z 29 /2017 1.9.2017
Z 10 /2017 1.9.2017
Z 16 /2017 1.9.2017
Z 12 /2017 1.9.2017
Z 30 /2017 1.9.2017

Vážení rodiče, na Vaše veškeré dotazy týkající se přijatých dětí, provozu MŠ a ostatních záležitostí týkající se předškolního vzdělávání, Vám odpovíme na zahajovací třídní schůzce, 22.6. 2017. Případné dotazy před termínem schůzky - kontakty na :   www.mspreslovacb.cz

Těším se na vzájemnou spolupráci.

Bc. Moravcová Ivana, ředitelka MŠ Preslova, České Budějovice

 

 

Zápis do Mateřské školy České Budějovice,

Preslova 592/2 pro školní rok 2017/2018

 

Zápis se bude konat ve dnech 3.5. 2017 a 4.5.2017

v budově MŠ, každý den od 10.00 do 15.00, v kanceláři

ředitelky MŠ

 

Zásady pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zápis dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (mateřská škola je primárně určena pro vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele).

 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 3. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

 4. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

 5. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.

 7. Místo, termín a doba pro podávání žádostí po přijetí dětí včetně počtu přijímaných dětí budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a webových stránkách obou zaměstnavatelů., dále na nástěnkách v budově MŠ.

Počet volných míst bude rozdělen s přihlédnutím k již přijatým dětem v předcházejících letech v poměru 50 % míst pro zaměstnavatele Krajský úřad Jihočeského kraje a 50 % míst pro zaměstnavatele Nemocnice České Budějovice a.s. Při lichém počtu volných míst bude na poslední volné místo přijato dítě zaměstnance toho z výše uvedených zaměstnavatelů, jehož děti jsou procentně méně zastoupené v mateřské škole. V případě neobsazení stanovené kapacity dětmi zaměstnanců jednoho zaměstnavatele přechází právo na doplnění této kapacity na druhého zaměstnavatele. Děti přijímané dle níže uvedeného kritéria č. 3 budou zahrnuty do počtu stanoveného pro děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, rozhoduje ředitelka školy podle následujících kritérií:

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

1. Děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice a.s., kdy alespoň jeden z rodičů je v době podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k jednomu z těchto zaměstnavatelů a na toto dítě se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Pokud bude přihlášených dětí více, než bude možné přijmout, budou přijímány starší děti před mladšími. Takto bude postupováno při naplňování kapacit  obou skupin zaměstnavatelů.

2. Děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice a.s., kdy alespoň jeden z rodičů je v době podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k jednomu z těchto zaměstnavatelů a žádný ze zákonných zástupců k datu přijetí dítěte nebude čerpat mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, nebo pracovní volno z důvodů péče o dítě. Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími. Takto bude postupováno při naplňování kapacit obou skupin zaměstnavatelů.

3. Děti s trvalým bydlištěm v obci Planá u Českých Budějovic, která na základě rozhodnutí stavebního úřadu o vymezení ochranného pásma nesmí z hlediska ochrany před negativními účinky hluku z provozu letiště Planá u Českých Budějovic na svém území umístit školský objekt, tedy zřídit mateřskou školu. Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.

4. Děti rodičů, kteří nejsou zaměstnáni u Krajského úřadu Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice a.s., v případě nenaplněné kapacity mateřské školy. Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 1 a č. 2 přihlédne ředitelka školy k profesní potřebnosti zaměstnance pro zaměstnavatele (na základě vyjádření zaměstnavatele).

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 3 a č. 4 přihlédne ředitelka školy k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte (např. dítě samoživitele, samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod.) Tento nepříznivý stav dítěte bude nutné doložit ředitelce školy.

Vyhodnocování kritérií:

Nejprve jsou přijímány děti splňující první, dále druhé a třetí kritérium. V případě, že volná kapacita mateřské školy není naplněna dle předchozí věty, postupuje se dle čtvrtého kritéria, dokud není naplněna volná kapacita mateřské školy.

K zápisu si prosím přineste:

 • potvrzení o zaměstnání : a) na evidenční list v příslušné kolonce / ke stažení na webu MŠ/

nebo na : b) zvláštní, samostatný list / personální oddělení zaměstnavatele/

 • potvrzení o očkování dítěte na evidenční list ( § 50 zákona č.258/2000 Sb.) / ke stažení na webu MŠ/

 • vyjádření lékaře, speciálního školského poradenského zařízení v případě žádosti o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyplněnou přihlášku do MŠ a ke stravování / ke stažení na webu MŠ/

 • pro Vaše děti bude v době MŠ připraven hrací koutek s možností občerstvení čajem ,vodou

 • celkem 28 míst k přijetí

 • další potřebné dotazy lze řešit na telefonním čísle 702 054 260 nebo zasláním dotazu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

v Českých Budějovicích 7.4.2017

Bc. Moravcová Ivana, ředitelka MŠ Preslova

© 2015 MŠ Preslova České Budějovice, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner